• Strona główna
 • Historia
 • Aktualności
 • Warunki przyjęcia
 • Partnerzy
 • Gazetka
 • Specjalny Ośrodki Wychowawczy w Ignacowie prowadzony jest dla dzieci i młodzieży: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym (norma intelektualna).

   

  Podstawą przyjęcia dziecka do placówki jest pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego i aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

  SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY JEST PARTNEREM RODZICA
  I SZKOŁY W NURCIE EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ

  Specjalny Ośrodek Wychowawczy współpracuje ze szkołą, do której uczęszcza wychowanek, w zakresie opracowania i realizowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, w szczególności w zakresie zajęć rewalidacyjnych lub socjoterapeutycznych i oddziaływań wychowawczych.


  W myśl obowiązujących przepisów w realizacji swoich zadań Specjalny Ośrodek Wychowawczy współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz, w zależności od potrzeb, z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Koncepcja pracy przyjęta przez placówkę w Ignacowie jako priorytetową w wychowaniu dziecka i kształtowaniu jego zdrowej osobowości uznaje rolę rodziny i prawidłowych więzi rodzinnych. Toteż wzmacnianie wychowawczej roli rodziny i szeroko rozumiana współpraca i wsparcie dla całego systemu rodzinnego jest jednym z nadrzędnych zadań Ośrodka. Rodzice, opiekunowie są zaproszeni do aktywnego współtworzenia atmosfery placówki oraz udziału w realizacji jej statutowych zadań.

  Ośrodek ma istotna rolę do odegrania w sytuacji gdy rodzina z dzieckiem wymagającym stosowania specjalnych metod nauki i wychowanie nie znajduje we własnym systemie wystarczających zasobów by potrzeby te zaspokoić bez deprywacji potrzeb pozostałych członków rodziny lub minimalizowania pomocy udzielanej dziecku.

   

  Oferta naszej placówki jest propozycją wsparcia dziecka i rodziny. Przy współpracy władz samorządowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych i dyrektorów szkół, kierujemy zaproszenie do rodzin, dla których pobyt dziecka w SOW jest uzasadniony rzeczywistą potrzebą. Wspierani realną pomocą środowiska lokalnego, związaną z wyzwaniami organizacyjnymi otwieramy szeroko drzwi przed dziećmi i rodzinami, które czekają na życzliwie podaną dłoń.

   

  Oferta placówki skierowana jest do uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie oraz ogólnodostępnych szkół podstawowych na terenie gminy Mińsk Mazowiecki.

  Rekrutacją mogą zostać objęci również uczniowie szkół podstawowych z innych gmin, w porozumieniu z władzami właściwymi do organizowania dowozu niepełnosprawnego ucznia do szkoły, w której dziecko realizuje obowiązek nauki.