• Strona główna
 • Historia
 • Aktualności
 • Warunki przyjęcia
 • Partnerzy
 • Gazetka
 • PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWYCH

  SPECJALNEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO

  W IGNACOWIE

   

  „ Ruch  jest  życiem – życie  jest  ruchem „

                                                    A. Senger 

   

  WSTĘP

       Ruch jest naturalną potrzebą każdego człowieka, której zaspokojenie zapewnia równowagę psychiczną i fizyczną. 70% komunikacji między ludźmi stanowi tak zwany język ciała. Człowiek wyraża swoją osobowość, myśli, uczucia, wiele treści życia za pomocą rytmu i ruchu. Obecnie zwraca się szczególną uwagę na związki motoryki z psychiką, a głównie powiązania ruchu z całokształtem procesów poznawczych i emocjonalnych.

       We współczesnym świecie nie sposób zauważyć spadającej sprawności i aktywności intelektualnej i ruchowej dzieci i młodzieży, którzy większość wolnego czasu poświęca biernym formom rozrywki: telewizja, gry komputerowe itp. Zaangażowanie młodych ludzi w życie społeczne i kulturalne jest coraz mniejsze, a kontakty między rówieśnikami ograniczają się do minimum. Dlatego nie bez znaczenia są również aspekty społeczne i wychowawcze aktywności ruchowej. Aktywny udział dzieci i młodzieży w zajęciach sportowych jest pewną formą przeciwdziałania negatywnym i niepożądanym zjawiskom. Właściwie kreowana aktywność ruchowa umożliwia wdrażanie do kontaktu z drugim człowiekiem, kształtuje umiejętność współdziałania, wdraża do zdrowej rywalizacji, akceptacji i tolerancji. Kształtowanie umiejętności ruchowych, nie pozostają bez wpływu zarówno na poziom rozwoju fizycznego jak również psychicznego i społecznego.

       Z powodu wyżej wymienionych względów powstał niniejszy Program Zajęć Sportowych.

   

  I  CELE OGÓLNE

  ·        Wspieranie wszechstronnego rozwoju wychowanka poprzez różnorodne formy aktywności ruchowej;

  ·        Upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży Specjalnego Ośrodka Wychowawczego;

  ·        Kształtowanie właściwych postaw i nawyków higieniczno-zdrowotnych oraz wdrażanie do zdrowego stylu życia.

   

  II  CELE  SZCZEGÓŁOWE

  ·        Rozwój ogólnej sprawności fizycznej i harmonijnego rozwoju wychowanków;

  ·        Rozbudzanie zainteresowań dzieci i młodzieży różnymi formami aktywności ruchowej;

  ·        Zrozumienie potrzeby dbania o własne zdrowie i sprawność fizyczną;

  ·        Kształtowanie umiejętności organizowania i aktywnego spędzania wolnego czasu;

  ·        Rozwijanie umiejętności i cech motorycznych w ćwiczeniach, grach, zabawach ruchowych;

  ·        Kształtowanie i rozwijanie aktywności twórczej wychowanków;

  ·        Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie;

  ·        Rozwijanie wiary we własne siły, przełamywanie lęków i obaw;

  ·        Kształtowanie umiejętności działania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących;

  ·        Poznawanie i stosowanie nazewnictwa i słownictwa sportowego;

  ·        Poznawanie i utrwalanie przepisów gier i zabaw;

  ·        Stosowanie nabytych wiadomości i umiejętności w czasie ćwiczeń, gier i zabaw;

  ·        Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych;

  ·        Kształtowanie potrzeby podporządkowania się określonym regułom gier i zabaw poprzez ukazywanie negatywnych skutków nieprzestrzegania ustalonych zasad;

  ·        Propagowanie zasad „fair play”;

  ·        Przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym;

  ·        Korelacja z innymi rodzajami edukacji i oddziaływaniami wychowawczymi;

  ·        Utrwalanie przepisów ruchu drogowego i wdrażanie do ich przestrzegania;

  ·        Zapoznanie i przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz podstawowych przepisów BHP.

   

  III  ADRESACI

       Zajęcia sportowe przeznaczone są dla wszystkich wychowanków Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Ignacowie, dostosowanych do indywidualnych potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci i młodzieży.

   

  IV  SPOSÓB CZAS I MIEJSCE

       Zajęcia będą odbywać się według potrzeb, możliwości i warunków :

  ·        Sala Sportowa;

  ·        Sala Rehabilitacyjna;

  ·        Sala Doświadczania Świata;

  ·        Sala Teatralna;

  ·        Boisko Ośrodka;

  ·        Okoliczny teren (las, łąka, drogi);

  ·        Świetlica grupowa.

   

  V  PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

  1.     METODY – wśród wielu metod dominować będą metody aktywizujące wychowanków, pobudzające do działania i tworzenia. Uzależnione to będzie od możliwości, umiejętności dzieci i młodzieży oraz od wyboru rodzaju ćwiczeń i dyscypliny sportowej. Stosowanie różnych metod pozwoli na wyzwolenie u wychowanków aktywności fizycznej, a także umysłowej i psychicznej.

  2.     FORMY ZAJĘĆ

  ·        Indywidualna;

  ·        W parach;

  ·        Grupowa.

  3.     ZASADY NAUCZANIA

  ·        Aktywności i świadomości;

  ·        Poglądowości;

  ·        Przystępności i indywidualizacji;

  ·        Stopniowania trudności;

  ·        Utrwalania.

   

  VI  FORMY AKTYWIZACJI RUCHOWEJ

  ·        Ćwiczenia, gry i zabawy ogólnorozwojowe;

  ·        Ćwiczenia, gry i zabawy przy muzyce;

  ·        Zespołowe gry rekreacyjne np. „zbijak”, „dwa ognie”, „rzucanka siatkarska” itp.;

  ·        Elementy piłki: siatkowej, koszykowej, ręcznej, nożnej;

  ·        Tenis stołowy;

  ·        Kometka (badminton);

  ·        Ringo;

  ·        Tory przeszkód;

  ·        Siłownia;

  ·        Jazda na rowerze;

  ·        Ćwiczenia, gry i zabawy terenowe.

   

  VII  OCZEKIWANE REZULTATY

  WYCHOWANKOWIE :

  ·        Znają wpływ aktywności ruchowej na własne zdrowie;

  ·        Doskonalą podstawowe formy ruchu i uczą się nowych;

  ·        Dbają o swoją sprawność fizyczną, higienę i zdrowie;

  ·        Rozumieją potrzebę aktywności ruchowej;

  ·        Znają zasady, reguły i przepisy gier i zabaw oraz podporządkowują się nim;

  ·        Potrafią bezpiecznie ćwiczyć i bawić się w Salach i w terenie;

  ·        Potrafią zastosować zdobyte umiejętności w różnych sytuacjach życiowych.

   

  VIII  SPOSOBY EWALUACJI

  ·        Obserwacja rozwoju motorycznego wychowanków;

  ·        Obserwacja zachowań wychowanków;

  ·        Udział i zaangażowanie dzieci i młodzieży w poszczególnych zajęciach;

  ·        Rozmowy z wychowankami;

  ·        Rozmowy z wychowawcami. 

   

   

   

   

  Literatura

  1.        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 maja 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. poz. 803).

  2.        Donnelley A. ”Gry i zabawy dla starszych dzieci”. Wydawnictwo LIBER, Warszawa 2003r.

  3.        Siwek A. „Istotne potrzeby naszych dzieci”. Lider 2004 nr4.

  4.        Wlaźnik K. „Wychowanie fizyczne w klasach 1-3. Przewodnik dla nauczycieli”. Wydawnictwo JUKA, Warszawa 1998r.